CENTRUM PSYCHOTERAPII
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider

33

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczącą lub pomagającą leczyć rozmaite choroby, zaburzenia i problemy natury psychologicznej. Oddziałuje za pomocą takich środków psychologicznych jak słowa, rozmowa, zachowania niewerbalne, wzbudzanie emocji, tworzenie relacji terapeutycznej, sugestia, uczenie się czy relacje i interakcje w grupie. Takie świadome, celowe i planowane środki mają na celu usunąć lub zmniejszyć trudności chorego oraz w miarę możliwości usunąć ich przyczyny. Systematycznie oddziaływając na psychikę, a za jej pośrednictwem na cały organizm człowieka, można usprawnić jego funkcjonowanie indywidualne i społeczne

 Psychoterapia prowadzi do rozpoznania i ograniczenia samoniszczącego zachowania, do skutecznego radzenia sobie z problemami, konfliktami i celami życiowymi. Pomaga zmienić przeżywanie świata w kierunku lepszego przystosowania do życiowych zadań i sytuacji. Prowadzi do poczucia własnej wartości i samorealizacji, uświadomienia sobie własnych możliwości i sensu życia oraz osiągnięcia równowagi i spokoju.

Psychoterapia jest szczególnym, leczącym doświadczeniem, w przebiegu którego pacjent zdobywa nowe korygujące doświadczenia emocjonalne, nową wiedzę o sobie, doświadcza i ćwiczy nowe wzorce reagowania i zachowania oraz uczy się brakujących społecznych umiejętności.

Psychoterapia indywidualna

Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna to spotkanie dwóch osób: psychoterapeuty i Klienta, między którymi nawiązuje się szczególna relacja terapeutyczna mająca właściwości lecznicze. To właśnie realne zdarzenia zachodzące w trakcie procesu psychoterapii są materiałem do dokonywania interpretacji i innych interwencji (swobodne skojarzenia, klaryfikacje i konfrontacje, przepracowanie), dzięki którym psychoterapeuta pomaga Klientowi analizować przyczyny problemów i trudności doświadczanych w codziennym życiu. Podstawowym celem psychoterapii psychoanalitycznej jest uświadomienie sobie przez Klienta nieświadomych konfliktów, pragnień i emocji oraz osiągnięcie nowego, głębszego i pełniejszego rozumienia tego, co powoduje i podtrzymuje cierpienie. Chociaż życzliwy i bezstronny psychoterapeuta posiada odpowiednie kwalifikacje i narzędzia do pomagania, to jednak jest tylko towarzyszem Klienta w drodze do rozwoju osobistego, większej integracji psychiki oraz racjonalnego radzenia sobie z konfliktami.

Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznej wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad tzw. settingu. Spotkania powinny odbywać się regularnie raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie, a każda sesja trwać 50 min. Długość trwania psychoterapii jest indywidualna dla każdego i zależy od stopnia trudności osoby zgłaszającej się po pomoc, a jej zakończenie jest wspólnie ustalane przez psychoterapeutę i Klienta.

Psychoterapię indywidualną poprzedzają konsultacje.

Psychoterapia grupowa

Analityczna psychoterapia grupowa wykorzystuje dla celów terapeutycznych dynamikę relacji powstających pomiędzy członkami planowo stworzonej grupy, a swoją uwagę, podobnie jak psychoterapia indywidualna, koncentruje na wpływie minionych przeżyć oraz procesów nieświadomych na obecne problemy i kłopoty. Podczas psychoterapii grupowej wcześniej czy później nastąpi odtworzenie najwcześniejszych relacji z osobami znaczącymi (rodzicami, opiekunami). Można je wówczas analizować i przekonać się, jakie wzorce relacji interpersonalnych dominują w życiu oraz jakie trudności uniemożliwiają satysfakcjonujące więzi. W bezpiecznych warunkach grupa stwarza możliwość zmiany zachowań, które działają negatywnie na relacje z ludźmi, wypracowania nowych umiejętności interpersonalnych, a co za tym idzie lepszego radzenie sobie z trudnościami życiowymi i rozwoju osobistego.

Spotkania grupy analitycznej trwa półtorej godziny raz lub dwa razy w tygodniu, odbywają się regularnie w tych samych godzinach i stałym miejscu. Sesje prowadzone są przez jednego lub dwóch psychoterapeutów, a grupa może liczyć od kilku do kilkunastu uczestników.

Rozpoczęcie terapii grupowej zawsze poprzedzone jest spotkaniami indywidualnymi, które służą diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia analitycznej terapii grupowej.

Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line to forma komunikacji z psychoterapeutą przez telefon lub komunikatory internetowe (np. Skype). Choć nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą, to może być jedynym dostępnym na ten moment sposobem skorzystania z pomocy psychologicznej. Dlatego skierowana jest między innymi do osób, które nie mają możliwości dotarcia do profesjonalnych ośrodków psychoterapeutycznych (mieszkają za daleko, stan zdrowia im na to nie pozwala) lub mieszkają za granicą.

Przed rozpoczęciem psychoterapii on-line konieczne jest przeprowadzenie kilku konsultacji, aby ustalić, czy taka forma pomocy jest wskazana oraz warunki jej przebiegu.

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw skierowana jest do osób pozostających w związku partnerskim lub małżeństwie przeżywającym różnego rodzaju trudności i kryzysy. Podczas wspólnych sesji partnerzy poznają siebie i partnera po to, aby oboje rozwijali się dzięki dostrzeganiu tego, co pozytywnego i negatywnego jest w ich wspólnym życiu. Celem terapii jest przepracowanie konfliktów i doprowadzenie do wglądu, czyli lepszego zrozumienia zachowań własnych i partnera oraz poznania ich źródła oraz uwarunkowania. Uświadomienie sobie tłumionych dążeń spowoduje głęboką zmianę przeżywania i zachowania, a rozszerzenie komunikacji dotyczącej uczuć i fantazji będzie wspierać samoakceptację i akceptację partnera oraz sprzyjać rozwojowi osobowości partnerów w związku.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna jest specyficznym podejściem terapeutycznym, które dotyczy nie jednostki, ale całego systemu rodzinnego niezależnie od tego, czy w danej sesji uczestniczy cała rodzina, czy tylko jeden z jej członków. Zakłada, że sposób funkcjonowania jednostki nie tylko zdeterminowany jest cechami jej własnej osobowości, ale w znacznej mierze wynika również z oddziaływań otoczenia, które może premiować lub odrzucać różne rodzaje zachowań i sposobów funkcjonowania jednostki, a w konsekwencji może przez to utrwalać także niepożądane wzorce zachowań i przyczyniać się do powstawania schorzeń. Dlatego oddziaływaniem psychoterapeutycznym należy objąć nie tylko pojedynczą osobę poszukującą pomocy, ale środowisko, w którym ona żyje. Psychoterapia rodzinna zakłada bowiem, że to właśnie najbliższe otoczenie ma największy wpływ na funkcjonowanie jednostki, a rodzinę definiuje się jako grupę osób połączonych więzami krwi, małżeństwa lub adopcji.

Sesje psychoterapii rodzinnej trwają półtorej godziny i odbywają się raz w tygodniu w tych samych godzinach i stałym miejscu.

Rozpoczęcie psychoterapii rodzinnej poprzedzone jest kilkoma konsultacjami, które służą diagnozie systemu rodzinnego, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia terapii.

logo nowe

MILENA WASIAK
ul. Wyspiańskiego 10, 09-500 Gostynin
email: kontakt@centrum-psychoterapii.com.pl
tel. 502-382-836

Formularz Kontaktowy

Facebook Slide Likebox